Wie zijn we

Ons website-adres is: https://everienvogel.nl.

Welke persoonlijke gegevens we verzamelen en waarom we die verzamelen

Reacties

Als bezoekers reacties achterlaten op de site, verzamelen we de gegevens getoond in het reactieformulier, het IP-adres van de bezoeker en de browser user agent om te helpen spam te detecteren.

Een geanonimiseerde string, gemaakt op basis van je e-mailadres (dit wordt ook een hash genoemd) kan worden gestuurd naar de Gravatar service indien je dit gebruikt. De privacybeleidspagina kun je hier vinden: https://automattic.com/privacy/. Nadat je reactie is goedgekeurd, is je profielfoto publiekelijk zichtbaar in de context van je reactie.

Media

Als je een geregistreerde gebruiker bent en afbeeldingen naar de site upload, moet je voorkomen dat je afbeeldingen uploadt met daarin EXIF GPS locatie gegevens. Bezoekers van de website kunnen de afbeeldingen van de website downloaden en de locatiegegevens inzien.

Contactformulieren

Cookies

Wanneer je een reactie achterlaat op onze site, kun je aangeven of je naam, je e-mailadres en website in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit doen we voor jouw gemak zodat je deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig.

Indien je onze inlogpagina bezoekt, slaan we een tijdelijke cookie op om te controleren of je browser cookies accepteert. Deze cookie bevat geen persoonlijke gegevens en wordt verwijderd zodra je je browser sluit.

Zodra je inlogt, zullen we enkele cookies bewaren in verband met jouw login informatie en schermweergave opties. Login cookies zijn 2 dagen geldig en cookies voor schermweergave opties 1 jaar. Als je “Herinner mij” selecteert, wordt je login 2 weken bewaard. Zodra je uitlogt van jouw account, worden login cookies verwijderd.

Wanneer je een bericht wijzigt of publiceert wordt een aanvullende cookie door je browser opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke data en heeft enkel het post ID van het artikel wat je hebt bewerkt in zich. Deze cookie is na een dag verlopen.

Ingesloten inhoud van andere websites

Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, etc.). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere website heeft bezocht.

Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website.

Analytics

Met wie we jouw data delen

Hoe lang we jouw data bewaren

Wanneer je een reactie achterlaat dan wordt die reactie en de metadata van die reactie voor altijd bewaard. Op deze manier kunnen we vervolgreacties automatisch herkennen en goedkeuren in plaats van dat we ze moeten modereren.

Voor gebruikers die geregistreerd op onze website (indien van toepassing), bewaren we ook persoonlijke informatie in hun gebruikersprofiel. Alle gebruikers kunnen hun persoonlijke informatie bekijken, wijzigen of verwijderen op ieder moment (de gebruikersnaam kan niet gewijzigd worden). Website beheerders kunnen deze informatie ook bekijken en wijzigen.

Welke rechten je hebt over je data

Als je een account hebt op deze site of je hebt reacties achter gelaten, kan je verzoeken om een exportbestand van je persoonlijke gegevens die we van je hebben, inclusief alle gegevens die je ons opgegeven hebt. Je kan ook verzoeken dat we alle persoonlijke gegevens die we van je hebben verwijderen. Dit bevat geen gegevens die we verplicht moeten bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligings doeleinden.

Waar we jouw data naartoe sturen

Reacties van bezoekers kunnen door een geautomatiseerde spamdetectie service geleid worden.

Jouw contactinformatie

Aanvullende informatie

Hoe we jouw data beveiligen

Welke datalek procedures we geïmplementeerd hebben

Van welke derde partijen we data ontvangen

Wat voor geautomatiseerde besluiten we nemen en profilering we doen met gebruikersgegevens

Openbaarmakingsverplichtingen van de industrie

Privacy protocol
Inleiding
Als cliënt is het goed om te weten hoe de lactatiekundige IBCLC met persoonsgegevens omgaat. De lactatiekundige IBCLC moet kunnen aantonen dat een verwerking aan de belangrijkste beginselen van verwerking voldoet. Zoals rechtmatigheid, transparantie, doelbinding en juistheid. (verantwoordingsplicht)
Privacy
Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.
Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).
Verwerking persoonsgegevens
Persoonsgegegevens zijn alle gegevens die te herleiden zijn naar een persoon. De lactatiekundige IBCLC hoort toestemming te vragen om gegevens te verwerken en heeft deze nodig voor de uitvoering van de overeenkomst. Zij mag alleen gegevens vragen die voor een goede begeleiding nodig zijn. De gegevens dienen passend beveiligd te worden. Hiermee voldoet zij aan de grondslagen voor het verwerken van persoonsgegevens. Een lactatiekundige met een eigen praktijk heeft geen functionaris gegevensbescherming.
Verslaglegging
Het doel van verslaglegging is:
• registratie van de geleverde zorg;
• naslag voor de lactatiekundige en eventuele waarnemer om verantwoorde zorg te kunnen leveren;
• mogelijkheid om verantwoording af te leggen over de gegeven zorg;
• mogelijkheid om de geboden zorg financieel af te handelen.
In het verslag worden de volgende gegevens opgenomen:
• personalia/identificatiegegevens
• financiële en administratieve gegevens
• lactatiekundige/psychologische en medische gegevens.
Inzagerecht
De cliënt heeft het recht om de gegevens die over hem/haar zijn vastgelegd in te zien. Indien de cliënt meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd, kunt hij/zij de lactatiekundige IBCLC verzoeken deze te wijzigen (correctie) of te verwijderen. (recht op vergetelheid) De gegevens worden geheimgehouden voor onbevoegden en personen die niets met de gegevensverwerking van doen hebben. Client heeft het recht deze gegevens te ontvangen (recht op dataportabiliteit) Wanneer cliënt bezwaar heeft tegen het noteren van gegevens kunt hij/zij dit kenbaar maken.
DPIA = Data Protection Impact Assessment
Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) dienen organisaties een DPIA
op te stellen als een verwerking van persoonsgegevens waarschijnlijk een hoog risico inhoudt voor de
rechten en vrijheden van de natuurlijke personen van wie de gegevens worden verwerkt. De
werkzaamheden van een lactatiekundige IBCLC horen niet bij een hoog risico.
Contact met andere zorgverleners
Wanneer de lactatiekundige het verslag of een overdracht naar andere zorgverleners wil sturen moet
daarvoor om toestemming worden gevraagd. Mondelinge toestemming is voldoende, dit wordt in de
schriftelijke verslaglegging vastgelegd.
Afwijken hiervan is alleen toegestaan bij ernstige zorg over moeder en/of kind.
Privacy by design of default
De lactatiekundige houdt bij het ontwerpen van nieuwe producten rekening met de bescherming van
privacygevoelige informatie. Zij verwerkt alleen die persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het
specifieke doel.
Beroepsgeheim
Gegevens worden niet zonder toestemming aan derden verstrekt, ook niet aan naaste familie. Cliënt
dient hiervoor toestemming te geven. De lactatiekundige IBCLC heeft zich, gezien de aard van
haar/zijn werkzaamheden, te houden aan de wet op het Medisch Beroepsgeheim. In de Code of
Personal Conduct van de IBLCE wordt het beroepsgeheim met name genoemd en lactatiekundigen
IBCLC zijn verplicht zich daaraan te houden.
Indien de lactatiekundige IBCLC zich geroepen voelt zichzelf te ontheffen van het
beroepsgeheim zal zij/hij eerst nagaan of het informeren van andere hulpverleners de reden
tot het opheffen van het beroepsgeheim zou kunnen oplossen. In uiterste situaties kan de
lactatiekundige IBCLC overwegen zich tot een justitiële instelling te wenden.
SSL-certificaat website (Secure Socket Layer)
Een SSL-certificaat beveiligt de verbinding tussen de bezoeker en de website. De data die via deze
verbinding loopt, wordt versleuteld en is niet leesbaar voor anderen. Het groene hangslot of de
groene adresbalk maken bezoekers en klanten duidelijk dat de website is beveiligd. Zodra op de
website contactgegevens ingevuld kunnen worden, is een SSL-certificaat verplicht.
Bewaartermijn
Op grond van de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) zijn zorgverleners
verplicht een dossier bij te houden. De algemene bewaartermijn is 15 jaar op een plek die niet
toegankelijk is voor anderen.
Datalekken
Bij een datalek gaat het om toegang tot of vernietiging, wijziging of vrijkomen van persoonsgegevens
bij een organisatie zonder dat dit de bedoeling is van deze organisatie. Onder een datalek valt niet
alleen het vrijkomen (lekken) van gegevens, maar ook onrechtmatige verwerking van gegevens. Ook
een lactatiekundige heeft de plicht dit te melden bij de autoriteit persoonsgegevens.
Klachten
Indien u van mening bent dat de lactatiekundige IBCLC niet op de juiste manier met uw gegevens
omgaat, kunt u dit het beste eerst bij haar/hem kenbaar maken. Mocht u een klacht willen indienen
verwijzen we u voor meer informatie over onze klachtencommissie naar de website van Nederlandse
Vereniging van Lactatiekundigen. https://www.nvlborstvoeding.nl/
Bronnen

  • Beroepsprofiel lactatiekundige
  • https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/beveiliging/meldplicht-datalekken
  • https://blog.xolution.nl/nieuwe-privacywet-vraagt-om-ssl-certificaat/
  • https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europeseprivacywetgeving/
    algemene-informatie-avg